Top kategorie

Blog reklamowy - nasze inspiracje

§1.Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem i Administratorem drukarnia-wojewoda.pl jest:

Firma Handlowa WOJEWODA Dariusz Wojewoda
Kobyle 305, 32-720 Nowy Wiśnicz

NIP: 868-191-12-08,REGON: 121270540

Zwanej dalej jako "administrator" lub "usługodawca".

1.2 Serwis drukarnia-wojewoda.pl dostępny jest pod adresem http://www.drukarnia-wojewoda.pl

1.3 Niniejszy regulamin określa:

a) warunki korzystania z serwisu;
b) zasady przyjmowania zleceń;
c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
d) warunki reklamacji;
e) warunki przyjmowania plików do druku;
f) odpowiedzialność Drukarni Wojewoda;

§2. Warunki korzystania z serwisu

2.1 Korzystanie z serwisu drukarnia-wojewoda.pl oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych oraz wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przekazywanych środkami komunikacji elektronicznej.

2.2 Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające konto lub osoby które wypełnią formularz zakupu w systemie drukarnia-wojewoda.pl.

2.3 Aby utworzyć konto w systemie drukarnia-wojewoda.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie drukarnia-wojewoda.pl.

2.4 Konto danego klienta w systemie drukarnia-wojewoda.pl może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.

2.5 drukarnia-wojewoda.pl zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.

2.6 Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w systemie drukarnia-wojewoda.pl można zmienić w panelu Moje Konto.

§3.Zamówienia

3.1 Zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający konto lub osoby które wypełnią formularz zakupu w systemie drukarnia-wojewoda.pl. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Kwota podana w zamówieniu nie obejmuje przygotowania projektu graficznego. Projekt graficzny można zakupić osobno jako dodatkową usługę. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces bezpłatnej weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:

 • należy wgrać plik z projektem graficznym lub wysłać na maila i skojarzyć ten plik ze zleceniem (podać w tytule numer zamówienia);
 • dokonać płatności w przypadku pomyłki klienta podczas zamawiania produktu po wykonaniu zlecenia (inny nakład, inny format itd.), klient zostanie obciążony opłatą w wysokości wartości zamówienia;
 • przekazać zlecenie do realizacji;


3.2 Terminy przyjmowania zleceń .
Zamówienia w systemie drukarnia-wojewoda.pl można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia zaakceptowane przez weryfikatora do godz. 12 są realizowane w danym dniu roboczym, po godz. 12 w dniu następnym.

3.3 Warunki realizacji zamówienia
Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) w systemie drukarnia-wojewoda.pl będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów drukarnia-wojewoda.pl.

3.4 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez drukarnię danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych drukarnia-wojewoda.pl zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.

3.5 Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem, wynikłe z przyczyn tkwiących po stronie zamawiającego może zostać obciążone karą w wysokości poniesionych kosztów przez przyjmującego zlecenie. Zwrot za anulowanie zlecenia zostanie pomniejszony o tę kwotę.

3.6 Towar dostarczony do klienta na warunkach płatności "za pobraniem" a nie podjęty zgodnie z pkt. 3.1 o ważności transakcji, pozostaje do odbioru w siedzibie usługodawcy"
zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na płatność przelewem" ( o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie zamawiający) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.

3.7 W przypadku zamówień złożonych (kilka produktów w koszyku), każdy produkt traktowany jest jako odrębne zamówienie.

3.8 Zamówienia:
- nieopłacone,
- nieprzekazane do realizacji,
- odrzucone i nie wznowione
starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.

§4. Faktury

4.1 Faktury z systemu drukarnia-wojewoda.pl dołączane są do paczki lub w przypadku akceptacji regulaminu przesyłania faktur w formie elektronicznej generowane i wysyłane bezpośrednio na maila zamawiającego. Każda forma faktury nie wymaga podpisu ani pieczęci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

§5. Reklamacje

5.1 Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 5.9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

5.1.1 dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta
lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

5.1.1.1 obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,

5.1.1.2 polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

5.1.2 dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

5.2 W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5.3 Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie należy bezzwłocznie wysłać do: F. H. Wojewoda Dariusz Wojewoda Kobyle 305, 32-720 Nowy Wiśnicz, e-mail: kontakt@drukarnia-wojewoda.pl

5.4 Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@drukarnia-wojewoda.pl.

5.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną ) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 5.4

5.6 Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat związanych ze zwrotem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

5.7 Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.8 Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

5.9 Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

5.10 Jeżeli w wykonaniu umowy sprzedaży Sprzedawca dostarczył Produkt Konsumentowi do miejsca, w którym Konsument zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można Produktu odesłać w zwykły sposób pocztą.

5.11 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5.12. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

5.12.1 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5.12.2 w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5.12.3 w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.12.4 w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5.12.5 w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 12 i następnych poniżej niniejszego paragrafu.

5.13 Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych postanowieniach niniejszego Regulaminu.

5.14 Kupujący ma prawo składać reklamacje dotyczące Produktu posiadającego wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych, albo też korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Produktu z umową.

5.15 W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

5.16 Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Kupujący może przesyłać na adres drukarnia-wojewoda.pl. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Kupujący.

5.17 Warunki zgłoszenia reklamacji:

5.17.1 Zgłaszając reklamację Kupujący winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w systemie drukarnia-wojewoda.pl oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.

5.17.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

5.17.3 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

5.17.4 Reklamację można złożyć do 21 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

5.17.5 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.

5.17.6 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

5.17.7 Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego

5.18 Warunki składania reklamacji na przesyłki:

5.18.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru

- Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacja wniesiona po upływie 21 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

5.18.2 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki

- Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia
doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy.

- Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.

- Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie drukarnia-wojewoda.pl. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni.

§6. Materiały do druku

6.1 drukarnia-wojewoda.pl nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.

6.2 Drukarnia nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta.

6.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji. drukarnia-wojewoda.pl NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

6.4 Wszystkie dokonywane przez drukarnia-wojewoda.pl korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji.

6.5. drukarnia-wojewoda.pl nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.

6.6 drukarnia-wojewoda.pl nie archiwizuje plików graficznych. Piki przesłane do zleceń po 7 dniach są usuwane.

§7. Zakres odpowiedzialności serwisu

7.1 drukarnia-wojewoda.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 • wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
 • wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez drukarnia-wojewoda.pl;
 • tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm w przypadku druków cyfrowych, offsetowych. W przypadku wydruków wielkoformatowych tolerancja błędu wynosi 1% wymiaru.
 • wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
 • opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych;
 • opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
 • terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a bankiem drukarni

7.2 drukarnia-wojewoda.pl ponosi odpowiedzialności za:

 • ilość dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego produktu na zasadach określonych w przepisach prawa cywilnego.
 • terminowość przesyłek kurierskich na podstawie przepisów prawa cywilnego.
 • opóźnienia w druku na podstawie przepisów prawa cywilnego.


§8 Inne postanowienia

drukarnia-wojewoda.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w wyjątkowych sytuacjach z uwagi na powstałe zmiany gospodarcze znacząco zmieniające warunki działalności przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, w niezbędnym zakresie, mających na celu poprawę współpracy, publikując jednocześnie informację o zmianie na stronie głównej serwisu drukarnia-wojewoda.pl.